Menu

PRINCE2® Practitioner Expres

Chcete sa čo najrýchlejšie pripraviť na certifikáciu PRINCE2 Practitioner AXELOS®?

Uprednostňujete individuálny termín, ale ste sám resp. Vás je primálo na to, aby sa Vám finančne oplatil vnútrofiremný kurz?

Trúfate si zvládnuť celý kurz aj skúšku PRINCE2 Practitioner za jediný deň prezenčného štúdia?

Ak je Vaša odpoveď na všetky 3 otázky "áno", potom je práve pre Vás náš na slovenskom trhu unikátny kurz PRINCE2 Practitioner Expres.

Kurz je najrýchlejšou cestou k zvládnutiu certifikačnej skúšky PRINCE2 Practitioner. Pritom samozrejme obsahuje všetko, čo stanovuje príslušný sylabus AXELOS - vlastníka PRINCE2.

Certifikačnú skúšku je možné absolvovať priamo v rámci školenia a získať tak prestížny medzinárodný certifikát potvrdzujúci Vašu schopnosť aplikovať PRINCE2 v praxi.

Pred absolvovaním tohto kurzu je potrebné ovládať metodiku PRINCE2 na úrovni zodpovedajúcej PRINCE2 Foundation. Tú môžete získať takisto formou expresného kurzu alebo ako klasický dvoj- alebo trojdňový kurz, prípadne samoštúdiom. Podmienkou pre pripustenie k certifikácii PRINCE2 Practitioner je buď predošlé zloženie skúšky PRINCE2 Foundation alebo preukázanie sa platným certifikátom PMI PMP či CAPM resp. IPMA A-D.

POTIFOB je najväčšia akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 v SR a jediná slovenská strategická ATO AXELOS. Akreditované certifikačné kurzy PRINCE2 na Slovensku realizujeme už od júla 2009. Vedú ich naši skúsení akreditovaní tréneri PRINCE2.

Na Slovensku a v Česku sme už pripravili na certifikáciu PRINCE2 viac ako 2900 osôb.

 

Pre koho je kurz PRINCE2 Practitioner Expres a čo Vám prinesie?

Kurz je vhodný pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov zabezpečenia kvality a všetkých, ktorí:

 • sa podieľajú na riadení projektov
 • chcú rýchlo zlepšiť svoje schopnosti aplikovať metodiku PRINCE2 v praxi
 • chcú získať nezávislý, celosvetovo uznávaný certifikát potvrdzujúci ich schopnosť riadiť projekty podľa PRINCE2.

 

Popis kurzu

PRINCE2 Practitioner Expres je jednodňový vysoko intenzívny certifikačný kurz projektového riadenia pokročilej úrovne. Realizuje sa formou riadenej predkurzovej prípravy a následného jednodňového sústredenia v skupinke max. 3 účastníkov, spravidla od 9:00 do 17:00. Výuka je vysoko interaktívna, aby účastníci v rýchlom tempe vstrebali dostatok informácií na zvýšenie svojej schopnosti aplikovať PRINCE2 v praxi a zvládnutie skúšky PRINCE2 Practitioner. Tú majú účastníci možnosť zložiť priamo v rámci školenia. Keď na nej uspejú, obdržia prestížny medzinárodný certifikát projektového manažéra a môžu používať titul PRINCE2 Registered Practitioner.

Účastníci si nacvičia odpovedanie na testovacie otázky zo všetkých oblastí PRINCE2, postavené na prípadovej štúdii a dostanú dva plné cvičné testy s vyhodnotením a zdôvodnením všetkých odpovedí. Kvôli kvalitnej príprave na skúšku sa od účastníkov očakáva, že okrem samotného školenia venujú 10-20 hodín samoštúdiu podľa inštrukcií lektora (dodatočne k samoštúdiu potrebnému na úroveň PRINCE2 Foundation). Túto prípravu je potrebné rozložiť minimálne na 1 týždeň pred kurzom.

Školenia PRINCE2 Practitioner Expres poriadame v slovenčine a češtine s vysvetlením slovenskej/ českej aj originálnej anglickej odbornej terminológie alebo na požiadanie čisto v angličtine a niekoľkých iných jazykoch. Vzdelávacie materiály sú dostupné v anglickom a čiastočne aj v českom jazyku.

Každý účastník nášho verejného certifikačného kurzu PRINCE2 Practitioner obdrží:

 • podrobné predkurzové inštrukcie
 • plnofarebný, dobre čitateľný a podrobný účastnícky manuál s cvičnými testami v angličtine alebo češtine (podľa Vášho výberu) a podrobnou i prehľadovou procesnou mapou PRINCE2 formátu A3
 • prístup do nášho e-learningového prostredia PRINCE2 Practitioner v angličtine alebo češtine (podľa Vášho výberu)
 • oficiálnu publikáciu AXELOS® „Managing Successful Projects with PRINCE2" (Manuál PRINCE2)
 • prístup k oficiálnemu anglicko-slovenskému a v prípade záujmu aj anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablóny všetkých 26 hlavných riadiacich produktov PRINCE2 v angličtine alebo češtine (podľa Vášho výberu)
 • e-mailovú odbornú podporu od momentu objednania kurzu
 • u kurzov vedených podľa verzie PRINCE2 2017 na požiadanie balíček pre spätnú kompatibilitu s verziou 2009 - súbor slidov verzie 2009, ktoré sú vo verzii 2017 iné alebo nie sú vôbec a prevodový slovníček zmenených pojmov
 • prístup na portál skúšobného inštitútu - Examination Institute PRINCE2
 • písacie potreby, obedy a občerstvenie počas kurzu
 • odznak PRINCE2 (po zložení skúšky).

            

 

Certifikácia PRINCE2 Practitioner

Samotná certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner sa skladá podľa želania účastníkov v angličtine, češtine, prípadne v inom cudzom jazyku (nie však v slovenčine).

Základná literatúra pre skúšku - kniha Managing Successful Projects With PRINCE2 2009 Edition je dostupná v angličtine a ďalších rozšírených jazykoch (s jej prekladom do slovenčiny či češtiny sa zatiaľ nepočíta). Pre prípravu na skúšku v češtine je možné čiastočne využiť knihy "PRINCE2 Précis" a "PRINCE2 pro řízení malých projektů", ktoré vyšli v češtine a na požiadanie ich pre našich študentov PRINCE2 Practitioner zabezpečíme.

Poplatok za certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner (1 pokus) a vystavenie rovnomenného prestížneho elektronického medzinárodného certifikátu skúšobným inštitútom - examination institute (pri úspešnom zložení skúšky) je 240 € + DPH. V prípade záujmu o papierový certifikát ho je možné vystaviť za doplatok 45 EUR + DPH/ ks.

Anglická verzia skúšky je už k dispozícii v novej verzii PRINCE2 2017. Všetky ostatné jazykové mutácie skúšky vrátane českej sú a budú aj naďalej k dispozícii vo verzii PRINCE2: 2009. Podľa verzie 2009 je možné do 31.12.2017 absolvovať aj anglickú skúšku. Záujemcom o skúšku v angličtine odporúčame novú verziu, t.j. 2017, napriek tomu, že platnosť certifikátov PRINCE2 2017 Practitioner je len 3 roky (u verzie 2009 5 rokov). Skúšky verzie 2017 majú oproti verzii 2009 výrazne jednoduchší formát a menší počet otázok pri rovnakej dĺžke skúšky. U certifikátov PRINCE2 2017 je číslo verzie PRINCE2 (2017) uvedené na certifikáte.

Výsledok certifikačnej skúšky Vám oznámime hneď po jej uskutočnení a odoslaní skenov odpovedných hárkov skúšobnému inštitútu. Do 2 pracovných dní od absolvovania skúšky obdržíte podrobnejšie výsledky s rozpisom % získaných bodov z možných za jednotlivé témy a procesy PRINCE2 a oficiálny elektronický certifikát o jej zložení vydaný oprávneným skúšobným inštitútom PRINCE2 (v prípade kladného výsledku).

Čo sa skúša?

Certifikácia PRINCE2 Practitioner hodnotí, či je kandidát schopný aplikovať metodiku PRINCE2 na riadenie jednoduchého projektu v prostredí, ktoré ju podporuje. Kandidát musí preukázať schopnosť aplikovať i prispôsobovať metodiku PRINCE2 tak, aby s jej pomocou vyriešil zadania z oblasti projektového riadenia stanovené v prípadovej štúdii. Konkrétne musí:

 • vedieť aplikovať všetky procesy, témy a techniky, ako aj všetky riadiace produkty (management products) PRINCE2 na situácie popísané v prípadovej štúdii
 • demonštrovať, že chápe vzťahy medzi procesmi, témami, technikami i riadiacimi produktmi PRINCE2 a je schopný toto pochopenie aplikovať v praxi
 • demonštrovať schopnosť prispôsobiť PRINCE2 rôznym projektovým prostrediam
 • demonštrovať schopnosť odhaliť chyby v aplikácii PRINCE2 a napraviť ich.

Pre kandidátov, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri certifikácii PRINCE2 určité úľavy. Pokiaľ si chcete takúto úľavu uplatniť, je potrebné uviesť to do Vašej prihlášky na kurz PRINCE2 a na školenie priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Pre viac informácií o možných zdravotných úľavách nás prosím kontaktujte.

 

Miesto konania

Kurzy PRINCE2 Practitioner Expres realizujeme v priestoroch zákazníka kdekoľvek na Slovensku alebo po dohode v našich školiacich priestoroch v Malinove pri Bratislave. Pri realizácii mimo okresov Bratislava I-V a Senec účtujeme príplatok za cestovné, diéty a prípadné ubytovanie lektora v skutočnej resp. právnymi predpismi stranovenej výške.

 

Cena

Cena našich certifikačných kurzov PRINCE2 Practitioner Expres poriadaných v na Slovensku je 680 € na osobu. V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály vrátane knihy Managing Successful Projects With PRINCE2 2017 Edition - pravého PRINCE2 manuálu.

Certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner AXELOS® stojí ďalších 250 € na osobu a pokus. V tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom metodiky PRINCE2 AXELOS Limited (za podmienky zloženia skúšky).

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Možné zľavy

Pri objednávke kurzov pre viac osôb, samoplatcov a pre tých, ktorí nechcú využiť niektorú z našich nadštandardných záruk (viď nižšie), ponúkame zľavy a zvýhodnenia popísané na podstránke Zľavy z cien našich kurzov PRINCE2.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia PRINCE2 ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz PRINCE2 Expres POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu danú certifikačnú skúšku PRINCE2 nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne ako štandardný 2-dňový verejný kurz v niektorom z nami vypísaných termínov. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

Mimochodom, doterajšia celková úspešnosť (tzv. pass rate) absolventov našich certifikačných kurzov na skúškach PRINCE2 je 94%, pričom sme najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku aj v Českej republike s viac ako 2900 absolventmi z týchto krajín.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku obdobného expresného certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner či PRINCE2 Foundation + Practitioner akreditovaného niektorým oprávneným medzinárodným skúšobným inštitútom (PEOPLECERT) realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa kurz záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie projektového riadenia PRINCE2, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie PRINCE2 ZDARMA v rámci verejného kurzu. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz PRINCE2.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu PRINCE2 danej úrovne uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály PRINCE2, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Ako objednať a ako to celé prebehne?

1.) Zvoľte si 3 pre Vás vhodné termíny kurzu.

2.) Pošlite ich spolu s požadovaným presným miestom konania kurzu, Vašimi kontaktnými a fakturačnými údajmi e-mailom na adresu .

3.) Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám potvrdíme termín a zašleme zálohovú faktúru.

4.) Bezodkladne po obdržaní platby Vám zašleme prípravné inštrukcie a školiace materiály.

5.) V dohodnutom termíne a mieste prebehne kurz, priamo v rámci ktorého môžete absolvovať certifikačnú skúšku pod dozorom trénera. Ten ju aj hneď vyhodnotí a oznámi Vám predbežný výsledok.

6.) Finálne výsledky skúšky a elektornický certifikát (v prípade kladného výsledku) obdržíte od skúšobného inštitútu oprávneného AXELOSom do 3 pracovných dní od skúšky (obvykle skôr).

 

Potrebujete poradiť?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.