Menu

PRINCE2 2017 je premenovaný na 6th edition, PRINCE2: 2009 na 5h edition

PRINCE2 ATO logo

AXELOS - vlastník PRINCE2 s platnosťou od 1.1.2020 pristúpil k premenovaniu najnovšej verzie PRINCE2 z "PRINCE2 2017" na "PRINCE2 6th edition" a predošlej verzie z "PRINCE2: 2009" na "PRINCE2 5th edition". Dôvodom je zosúladenie označovania s inými best practice štandardmi.

Táto zmena nemá žiadny vplyv na obsah metodiky, kurzov ani na certifikačné skúšky, ide len o zmenu názvu. Všetky vydané certifikáty ostávajú v platnosti.

V súčasností platí prechodné obdobie, v ktorom sa môžete stretávať so starými aj novými názvami.