Menu

ITIL® Foundation

ITIL je celosvetovo najpopulárnejší štandard pre riadenie IT služieb (ITSM). Vychádza z globálnej najlepšej praxe a je postavený na dlhoročnom zbieraní skúseností z rôznych spoločností rôznych veľkostí, v rôznych krajinách, s rôznymi informačnými systémami. Jeho vlastníkom je AXELOS Limited, najnovšia verzia je z roku 2011.

ITIL Foundation poskytuje ucelený úvod do problematiky procesného riadenia IT služieb. Na overenie základnej úrovne znalostí ITIL slúži certifikačná skúška ITIL Foundation AXELOS®, ktorú môžete absolvovať priamo u nás.

Na skúšku sa je možné pripraviť samoštúdiom alebo u nás absolvovať akreditovaný prípravný kurz a skúšku zložiť priamo na ňom.

Pre koho je určený ITIL Foundation

ITIL Foundation je relevantný pre všetkých, ktorí sa zaoberajú IT procesmi, optimalizáciou IT služieb a pod. Teda hlavne pre IT manažérov, IT procesných špecialistov, projektových manažérov a všetkých, ktorí sa podľa daných procesov riadia.

 

Čo Vás naučí ITIL Foundation

Orientovať sa v problematike poskytovania IT služieb, porozumieť všetkým zložkám jeho procesného riadenia, používať jednotnú terminológiu v rámci IT procesov, koncepciu ITIL, rozumieť životnému cyklu IT služieb, poznať základné procesy fáz životného cyklu (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service operation a Neustále zlepšovanie), ich aktivity, vstupy, výstupy, väzby na ďalšie procesy, prínosy a potenciálne problémy.

 

Čo musíte vedieť, aby ste sa mohli pustiť do ITIL Foundation a ako vyzerá skúška?

Ide o základnú úroveň ITIL. Vďaka tomu na to, aby ste sa mohli pustiť do štúdia, nie sú potrebné odborné znalosti. Avšak je nutná aspoň pasívna znalosť IT angličtiny, keďže oficiálna literatúra na skúšku je v anglickom jazyku.

Skúšku ITIL Foundation je možné absolvovať v angličtine a v češtine (kandidátom s dobrou znalosťou angličtiny odporúčame zvoliť si originálnu anglickú jazykovú mutáciu skúšok). Má formu písomného multiple choice testu - vždy 1 správna odpoveď zo 4 možností. Skladá sa buď online na počítači alebo papierovou formou pod dohľadom invigilatora. Obsahuje 40 otázok, na zloženie skúšky ich musíte zodpovedať správne aspoň 26, t.j. 65%. Počas skúšky nie je povolené používanie žiadnej literatúry či iných pomôcok.

Obsah skúšky ITIL Foundation:

1. service management ako "spôsob práce" (pochopenie)
2. životný cyklus služieb ITIL (pochopenie)
3. generické koncepcie a definície (povedomie)
4. kľúčové princípy a modely (pochopenie)
5. vybrané procesy (povedomie)
6. vybrané funkcie (povedomie)
7. vybrané roly (povedomie)
8. technológia a architektúra (povedomie)
9. kompetencie a tréning (povedomie)
 

Metódy výučby

Na našich prípravných kurzoch používame kombináciu výkladu lektora, diskusií a skupinových cvičení. V priebehu kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam z reálnej certifikačnej skúšky. Verejné prípravné kurzy ITIL Foundation, ktoré ponúkame ako akreditovaná tréningová organizácia - ATO ITIL, trvajú 3 dni vrátane certifikačnej skúšky (píše sa na 3. deň poobede alebo po dohode v neskoršom termíne).

Každý účastník nášho verejného certifikačného kurzu projektového riadenia ITIL Foundation obdrží:

  • podrobné predkurzové inštrukcie
  • plnofarebný, dobre čitateľný a podrobný účastnícky manuál v angličtine alebo češtine (podľa Vášho výberu) s učebnými textami, cvičeniami, cvičnými certifikačnými testami, prezentáciou, vrátane sylabu a dizajnu skúšky
  • anglickú oficiálnu publikáciu AXELOS® „ITIL Foundation Handbook" 
  • prístup k slovníku ITIL Foundation
  • e-mailovú odbornú podporu od momentu objednania
  • prístup na portál skúšobného inštitútu
  • písacie potreby, obedy a občerstvenie počas kurzu.

Ako vnútrofiremné kurzy ponúkame:

  • štandardnú 3-dňovú verziu popísanú vyššie
  • skrátenú vysoko intenzívnu verziu trvajúcu 2 dni (skúška na 3. deň alebo po dohode v neskoršom termíne)
  • ultra intenzívnu expresnú verziu určenú najmä pre vysoko vyťažených skúsených IT manažérov, realizovanú formou one-on-one trvajúcu 1 deň.

Ponúkame tiež poldenné "ochutnávkové" kurzy Úvod do ITIL, zodpovedajúce prvému poldňu trojdňového školenia ITIL Foundation.

Naše kurzy ITIL Foundation vedie náš akreditovaný tréner ITIL Ing. Jan Brada, PMP, ITIL Expert s viac ako 20-ročnými praktickými skúsenosťami s riadením IT služieb i projektov a viac ako 12-ročnými skúsenosťami s vedením školení.
Verejné kurzy sú v češtine s použitím anglických materiálov i odbornej terminológie. Skúšky sú podľa výberu kandidátov v angličtine alebo češtine. Vnútrofiremné kurzy na požiadanie realizujeme aj čisto v angličtine.

 

Cena

Verejný kurz ITIL Foundation stojí 440 € + DPH na osobu vo verzii 2011 resp. 610 € + DPH/ os. vo verzii 4.

Expresný jednodňový vysoko intenzívny kurz realizovaný formou one-on-one v termíne dohodou (ITIL Expres) stojí 680 € + DPH/ os.

V cene kurzu sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály vrátane oboch oficiálnych cvičných testov AXELOS a u verejných kurzov aj obedy a občerstvenie počas školenia.

Certifikačná skúška ITIL Foundation AXELOS stojí ďalších 200 € na osobu a pokus. V tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom ITIL, t.j. PEOPLECERT (za podmienky zloženia skúšky).

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Možné zľavy

Poskytujeme zľavy pre vnútrofiremné kurzy a samoplatcov. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že školenia ITIL nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz ITIL Foundation POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu ITIL Foundation akreditovaného niektorým oprávneným medzinárodným skúšobným inštitútom (PEOPLECERT) realizovaného na Slovensku v porovnateľnom termíne s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie ITIL Foundation, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie školenia platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete ľubovoľný termín otvoreného kurzu ITIL Foundation uvedený v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín plne obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky ITIL.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky - platia obdobné záruky ako pre kurzy a skúšky PRINCE2.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov ITIL Foundation kliknite na kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

 

Ak máte záujem o kurz ITIL Foundation Expres alebo o vnútrofiremné školeníe:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.

 

Termíny a postup objednania

V našom kalendári zvoľte termín a miesto, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta sa automaticky prenesú do nášho online objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Pokiaľ ste nenašli pre Vás vhodný termín alebo ak máte záujem o vnútrofiremný termín, kontaktujte nás prosím s uvedením predmetu Vášho záujmu, počtu osôb, požadovaného miesta konania, rámcového termínu a Vašich kontaktných údajov. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.