Menu

PRINCE2 Agile® Practitioner - kurzy ukončené pre malý záujem

PRINCE2 Agile je rozšírenie globálne najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia PRINCE2 z roku 2015, ktoré ju prepája s agilným prístupom.

Kombinuje flexibilitu agilných metód s jasne definovaným rámcom PRINCE2. Je tak nadstavbou pre organizácie a jednotlivcov, ktorí už metodiku PRINCE2 pre riadenie projektov využívajú a zároveň ich láka agilné prostredie umožňujúce rýchlo reagovať na často sa meniace požiadavky zákazníkov pri vývoji produktov. PRINCE2 Agile je možné použiť na všetky typy projektov. Funguje so známymi agilnými rámcami a prístupmi ako Scrum, Kanban, Lean, XP (eXtreme Programming) a ďalšími.

 

Kurz PRINCE2 Agile Practitioner:

 • vysvetľuje, ako kombinovať a vzájomne prepojiť metodiku PRINCE2 a agilné metódy
 • pripravuje na využívanie štandardu PRINCE2 Agile v praxi
 • Vás pripraví na absolvovanie medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Agile Practitioner AXELOS® a získanie rovnomenného prestížneho certifikátu agilného projektového manažéra.

Pred absolvovaním školenia je potrebné ovládať metodiku PRINCE2 na úrovni zodpovedajúcej PRINCE2 Foundation. Zároveň odporúčame mať základný prehľad o agilných rámcoch ako Scrum a Kanban. Ten môžete získať napr. absolvovaním nášho kurzu Agile Scrum Foundation.

Pre pripustenie k certifikačnej skúške PRINCE2 Agile Practitioner je nutné byť držiteľom niektorého z týchto certifikátov:

Naša spoločnosť POTIFOB, s.r.o. je:

 • prvá akreditovaná tréningová organizácia ATO PRINCE2 Agile v SR
 • najväčšia akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 v SR
 • jediný slovenský strategický partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 a ďalších global best practice štandardov.

Akreditované certifikačné kurzy PRINCE2 na Slovensku realizujeme už od júla 2009. Vedú ich naši skúsení akreditovaní tréneri PRINCE2. Na Slovensku a v Česku sme už pripravili na certifikáciu PRINCE2 viac ako 2700 osôb.

 

Pre koho je kurz PRINCE2 Agile Practitioner a čo Vám prinesie?

Kurz PRINCE2 Agile je vhodný pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov a všetkých, ktorí:

 • už používajú PRINCE2 a chcú ju vedieť kombinovať s agilnými technikami
 • chcú zlepšiť svoje schopnosti aplikovať PRINCE2 Agile v praxi
 • získať medzinárodný certifikát PRINCE2 Agile Practitioner potvrdzujúci schopnosť vhodne v praxi kombinovať PRINCE2 a agilné rámce (Scrum, Kanban, Lean, Lean Startup, Cynefin a i.).

 

Popis kurzu

PRINCE2 Agile Practitioner je trojdňový certifikačný kurz projektového riadenia, v rámci ktorého majú účastníci možnosť zložiť rovnomennú medzinárodnú certifikačnú skúšku. Jej úspešní absolventi obdržia prestížny medzinárodný certifikát projektového manažéra a môžu používať titul PRINCE2 Agile Registered Practitioner.

Kurz slúži na nácvik praktickej aplikácie PRINCE2 Agile a súčasne je prípravou na medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Agile Practitioner, ktorú účastníci absolvujú na 3. deň školenia. Účastníci si nacvičia odpovedanie na testovacie otázky zo všetkých oblastí PRINCE2 Agile, postavené na prípadovej štúdii a dostanú cvičný test s vyhodnotením a zdôvodnením všetkých odpovedí Kvôli kvalitnej príprave na skúšku sa od účastníkov očakáva, že okrem samotného školenia venujú 10-20 hodín samoštúdiu podľa inštrukcií lektora. Túto prípravu je potrebné rozložiť minimálne na 1 týždeň pred kurzom.

Školenie PRINCE2 Agile Practitioner poriadame v slovenčine alebo v češtine s použitím anglickej odbornej terminológie, prípadne na požiadanie čisto v angličtine. Vzdelávacie materiály a certifikačné skúšky PRINCE2 Agile sú v anglickom jazyku.

Každý účastník nášho verejného certifikačného kurzu PRINCE2 Agile Practitioner obdrží:

 • podrobné predkurzové inštrukcie
 • plnofarebný účastnícky manuál s cvičnými testami v angličtine
 • oficiálnu publikáciu AXELOS® „PRINCE2 Agile Manual" (jej prvé 3 kapitoly si môžete bezplatne stiahnuť tu)
 • e-mailovú odbornú podporu od momentu objednania kurzu
 • tašku na študijné materiály, písacie potreby, obedy a občerstvenie počas kurzu

 

Certifikácia PRINCE2 Agile Practitioner

Samotná certifikačná skúška PRINCE2 Agile Practitioner sa skladá v angličtine. Podmienkou pripustenia k nej je platný certifikát PRINCE2 Practitioner.

Základná literatúra pre skúšku - kniha PRINCE2 Agile Manual je dostupná v angličtine.

Poplatok za certifikačnú skúšku PRINCE2 Agile Practitioner (1 pokus) a vystavenie rovnomenného prestížneho elektronického medzinárodného certifikátu skúšobným inštitútom - examination institute (pri úspešnom zložení skúšky) je 244 € + DPH. V prípade záujmu o papierový certifikát ho je možné vystaviť za doplatok.

Výsledok certifikačnej skúšky Vám oznámime hneď po jej uskutočnení a odoslaní skenov odpovedných hárkov skúšobnému inštitútu. Do 2 pracovných dní od absolvovania skúšky obdržíte podrobnejšie výsledky s rozpisom % získaných bodov a oficiálny elektronický certifikát o jej zložení vydaný oprávneným skúšobným inštitútom PRINCE2 (v prípade kladného výsledku).

Čo sa skúša?

Certifikácia PRINCE2 Agile Practitioner hodnotí, či je kandidát schopný aplikovať metodiku PRINCE2 Agile na riadenie jednoduchého projektu v prostredí podporujúcom PRINCE2 a agilné rámce.
Kandidát musí preukázať schopnosť aplikovať i prispôsobovať štandard PRINCE2 Agile tak, aby s jeho pomocou vyriešil zadania stanovené v prípadovej štúdii a tiež odhalil a napravil prípadné chyby pri jeho aplikácii. Konkrétne musí:

 • vedieť aplikovať všetky časti PRINCE2 Agile na situácie popísané v prípadovej štúdii
 • demonštrovať, že chápe vzťahy medzi PRINCE2 a agilnými rámci a je schopný toto pochopenie aplikovať v praxi
 • demonštrovať schopnosť prispôsobiť PRINCE2 Agile rôznym projektovým prostrediam
 • demonštrovať schopnosť odhaliť chyby v aplikácii PRINCE2 Agile a napraviť ich.

Pre kandidátov, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri certifikácii PRINCE2 určité úľavy. Pokiaľ si chcete takúto úľavu uplatniť, je potrebné uviesť to do Vašej prihlášky na kurz PRINCE2 a na školenie priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Pre viac informácií o možných zdravotných úľavách nás prosím kontaktujte.

Certifikát PRINCE2 Agile Practitioner platí 5 rokov. Pre udržanie certifikácie je potrebné zložiť recertifikačnú skúšku.

Na recertifikáciu sa môžu kandidáti pripraviť sami alebo Vás v prípade záujmu pripravíme my.

 

Miesto konania

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov projektového riadenia nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Otvorené, polootvorené a vnútrofiremné kurzy a školenia

Naše certifikačné kurzy PRINCE2 realizujeme ako otvorené, polootvorené i vnútrofiremné. Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení PRINCE2 na mieru, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Trojdňový certifikačný kurz projektového riadenia PRINCE2 Agile stojí 700 € na osobu. V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály, kniha PRINCE2 Agile Manual, občerstvenie a obedy počas školenia.

Certifikačná skúška PRINCE2 Agile Practitioner AXELOS® stojí ďalších 244 € na osobu (zvýhodnená cena platná pri kúpe spolu s kurzom). tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom metodiky PRINCE2 AXELOS Limited (za podmienky zloženia skúšky).

Celková cena verejného certifikačného kurzu PRINCE2 Agile Practitioner + rovnomennej medzinárodnej certifikačnej skúšky teda je 944 €/ os.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

Možné zľavy

Pri objednávke pre viac osôb, pre vnútrofiremné kurzy a samoplatcov ponúkame zľavy a zvýhodnenia popísané na podstránke Zľavy z cien našich kurzov PRINCE2.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia PRINCE2 ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner či PRINCE2 Agile nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

Mimochodom, doterajšia celková úspešnosť (tzv. pass rate) absolventov našich certifikačných kurzov na skúškach PRINCE2 je 94% a u úrovne PRINCE2 Foundation presahuje 98%, pričom sme najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku aj v Českej republike s viac ako 2 900 absolventmi z týchto krajín.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, PRINCE2 Foundation + Practitioner či PRINCE2 Agile akreditovaného niektorým z oprávnených medzinárodných skúšobných inštitútov (PEOPLECERT) realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie projektového riadenia PRINCE2, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz PRINCE2.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania daného kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu PRINCE2 danej úrovne uvedeného v našom kalendári kurzov. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky PRINCE2.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach pre jej uplatnenie nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich certifikačných kurzov PRINCE2 kliknite na Kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie PRINCE2, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

 

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.